CDA-voorman Riekus Hielema van de gemeente Zuidhorn was de eerste in zijn gemeente die zich uitsprak tegen de komst van een windmolenpark net over de grens met Friesland, in het weidse gebied ten zuiden van het Lauwersmeer. Groen Links volgt. De partij roept het college van B en W op stevige actie te ondernemen tegen de landschapsaantasting in de gemeente Kollumerland.

 

De PvdA-Statenfractie Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over een initiatief om negen hoge windmolens te bouwen in het meest noordoostelijke puntje van de gemeente Kollumerland. Plannen hiertoe van de Stichting Windmolencluster Kollumerland konden op enthousiaste reacties rekenen van het college van B&W van Kollumerland, maar leiden tot veel onrust in het naburige Lauwerszijl. De Groningse Statenleden vinden de bouw van hoge windmolens in Kollumerland schadelijk voor de landschappelijke en toeristische waarden van het (deels Groningse) Lauwersmeergebied.

 

In verband met de ontstane onrust over de mogelijke bouw van de hoge windmolens hebben de Groninger PvdA Statenleden Ingrid Mortiers en Bert Dieters daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  

• Over welke informatie beschikt het College over de blijkbaar voorgenomen bouw van deze windmolens in Kollumerland?

• Op welke wijze is het College en/of de gemeente De Marne over de voorgenomen bouw geïnformeerd door de provincie Friesland en/of de gemeente Kollumerland? 

• Zijn deze plannen van de gemeente Kollumerland in overeenstemming met de afgesproken ontwikkelopgave (in het POP) voor het Lauwersmeer, c.q.

met de wens uitgesproken door de provincies Fryslan en Groningen, de betrokken gemeenten en het ministerie van LNV om bestuurlijk samen te werken bij de ontwikkeling van het gebied?

• Deelt het College de opvatting van de PvdA-fractie dat de bouw van hoge windmolens in Kollumerland schadelijke effecten heeft voor de landschappelijke en toeristische waarden van aangrenzende Lauwersmeergebied? 

• Is het College bereid actie te ondernemen om de provincie Friesland en/of de gemeente Kollumerland tot de overtuiging te brengen dat de bouw van deze windmolens, met grensoverschrijdende schadelijke effecten, ongewenst is en op de beoogde locatie niet moet worden toegestaan en zo ja welke actie zult u dan gaan ondernemen? 

• Indien u actie onderneemt, bent u bereid de Staten over de voortgang en resultaten te informeren?

 

Dagblad van het Noorden, 3 februari 2009