Begeleidend schrijven van de secretaris van de NKPW, d.d. 25 maart 2010.

 

Geachte donateurs en sympathisanten

 

Hierbij ontvangt u de 2de nieuwsbrief van dit jaar.

Afgelopen zaterdag 20 maart heeft het bestuur vergaderd. In die vergadering kwamen vanzelfsprekend de Crisis- en herstelwet die nu is aangenomen en de naderende verkiezingen op 9 juni a.s. als belangrijkste onderwerpen ter tafel.

Hieronder vindt u enkele beschouwingen daarover.

 

Tevens heb ik een lijst toegevoegd van lokale acties en procedures die momenteel spelen.
Wilt u meer weten kijk dan [elders] op onze website.

 

Omdat het opstellen van de nieuwsbrieven sinds 1 januari j.l. aan mij is toevertrouwd wil ik graag van u horen of er nog onderwerpen zijn die u ook graag in de nieuwsbrieven wilt zien opgenomen.

Tevens graag bericht als u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen of op een ander e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
Ben van Rijswijk,
Secretaris/penningmeester,
post@nkpw.nl

 

Strategie en acties tot aan de verkiezingen van 9 juni 2010.

 

Inleiding:

 

Het nu demissionaire kabinet was druk doende wet- en regelgeving ingrijpend te veranderen en te organiseren teneinde op korte termijn zonder noemenswaardige tegenstand een tapijt van 6000 MW aan windturbines over ons land te kunnen uitrollen (via wijziging milieuregels windturbines, nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, Crisis- en herstelwet). De insteek van het ‘CDA, PvdA, CU-kabinet’ daarbij was om de omgevingsnormen speciaal voor windturbines te verruimen en voorts de rechtsgang voor omwonenden te bemoeilijken en in te perken[1][1]. Daarnaast stelde men tevens (onverantwoord en deels ongerechtvaardigd) hoge subsidies in het vooruitzicht voor het windpark Urk/Noordoostpolder[2][2].

 

De bestuurlijke lijn van de afgelopen jaren kan worden gekenschetst als “Windmolens zijn een nationaal belang, wij maken in Den Haag de afwegingen, wij voeren geen overleg met de lokale bevolking en maken zelfs geen gebruik van reeds opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht en kennis, zeker niet als die door de burgers wordt aangereikt”. In dit verband wordt ook wel spottend over het Politburo van VROM/mevr. Cramer gesproken.

 

Situatie nu:

 

Inmiddels is het Kabinet gevallen en of dat al of niet door het NKPW te weeg werd gebracht, is nog onderwerp van onderzoek. Maar hoe dan ook het is een gegeven waar mee te rekenen valt. Ogenschijnlijk breekt er nu een stille periode aan. Het demissionaire Kabinet past op de winkel, maar zal in beginsel weinig ondernemen (behalve natuurlijk als een zittende minister denkt daar verkiezingswinst mee te maken!). En in het land ook in de Noordoostpolder is het al langer stil, omdat de bestuurders wachten op de nieuwe geluidsregels van VROM. Deze regels zijn nog steeds niet aan de Raad van State aangeboden. Dit terwijl de kamer in december nog vlak voor het kerstreces onder grote druk van de minister een snelle behandeling heeft geaccepteerd.

 

Maar die stilte en rust is schijn! Het kolkt en kookt in de fracties en de partijen om aantrekkelijke personen en populaire onderwerpen en standpunten voor de verkiezingen te verzamelen. Het is dus zaak om in deze periode tot 9 juni a.s. zoveel mogelijk input rechts en links van het politieke spectrum te verzorgen. Na de verkiezingen – we weten niet wat het wordt maar er is een reële kans op een PvdA-CDA combinatie – zijn de kaarten geschud en valt er nog weinig te veranderen.

 

Strategie:

 

Onze strategie zal erop zijn gericht de politieke partijen te benaderen en te informeren. Een goed aangrijpingspunt daarbij wordt gevormd door het zogenoemde akkoord van Utrecht, dat door de milieucommissies van bijna alle politieke partijen is gesloten, en met uitzondering van de VVD door de partijleiders bekrachtigd is [4]. In dit akkoord speelt windenergie op land in feite een ondergeschikte rol, overigens zonder dat dit in de tekst van het akkoord geconstateerd wordt.

 

De elektriciteitsproductie van windmolens, op zichzelf toch al verwaarloosbaar, blijkt nu door haar fluctuerende karakter zoveel brandstof van de achterliggende fossiele centrale te kosten dat het zeer de vraag is of windmolens überhaupt wel fossiele brandstof en CO2 besparen.[5]. Het NKPW zal nog eens aangeven hoe (juist) zonder windmolens op een duurzame energieopwekking kan worden aangestuurd.[6]

 

Binnenkort kunt u op [deze web site] een overzicht verwachten van de standpunten van de landelijke politieke partijen op het gebied van windenergie en duurzame energie in het algemeen.

 

HET NKPW ROEPT ALLE DONATEURS EN ANDERE SYMPATHISANTEN OP OM DE CONTACTEN MET DE LANDELIJKE POLITIEK EN MEDIA AAN TE SPREKEN.

 

Maatschappelijke invloed verkrijgen kost tijd en energie. Het NKPW opereert niet zonder succes, maar kan er nog wel wat van gebruiken.

 

Voetnoten

[1][1] Hiermee bediende men de milieubeweging en de linkse fracties (met name Groen Links en Samsom) met als lichtende uitzondering de SP.

[2][2] Hiermee werd de CDA achterban en agrarische sector bediend, alhoewel het in de Noordoostpolder maar om enkele boeren gaat en vele anderen tegen zijn.

[3][1] Hiermee bediende men de milieubeweging en de linkse fracties (met name Groen Links en Samsom) met als lichtende uitzondering de SP.

[4][2] Hiermee werd de CDA achterban en agrarische sector bediend, alhoewel het in de Noordoostpolder maar om enkele boeren gaat en vele anderen tegen zijn.

[5][3] Dit is er in de afgelopen periode duidelijk bij ingeschoten omdat we te druk en in beslag genomen waren door de ontwikkelingen in de Tweede Kamer. De vinger in de dijk houden was alles wat we nog konden.

[4] Nederland krijgt nieuwe energie – voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw.

[5] Zie het artikel van De Groot en Le Pair in SPIL: “De brandstofkosten van windenergie; een goed bewaard geheim.

[6] Zie het artikel van Zwerver en Jansen in Socialisme en Democratie: “Stop de windmolens”.

 

 

 

 

Bijlage

 

Overzicht  van lokale activiteiten waar het NKPW momenteel bij betrokken is

 

1. Andijk. Verzoek om assistentie bij planschadeclaim t.g.v. 3 molens op 300 m van een huis. De SAOZ heeft negatief geadviseerd. De gemeente heeft de claim afgewezen, heeft daarna een hoorzitting gehouden en denkt nog na.

 

2. Buren. Langdurig heet hangijzer, de procedure is wel al vergevorderd.

 

 

3. Dalfsen/Zwolle. Complicerende factor is een grenswijziging waardoor nu ook de gemeente Zwolle partij is. Dalfsen wachtte op Zwolle,  en Zwolle heeft inmiddels goedgekeurd.

 

 

4. Holten/Reusel. Nieuw plan van Raedhuys voor 18 MW vlak bij Deventer. Deventer is tegen. Een groep bewoners heeft een discussieavond georganiseerd die op donderdag 8 april zal plaatsvinden. Fred Jansen zal proberen de windmolens aan het wankelen te brengen.

 

 

5. Leudal/Helden (nieuwe gemeente Peel en Maas). In een reactie op vele bezwaarschriften van omwonenden tegen een bouwvergunning en ex artikel 19 bestemmingswijziging voor een windpark van 2 x 2 turbines heeft de gemeente bezwaren van gezinnen op een afstand van meer dan 2 km niet ontvankelijk verklaard. Met de nieuwe wet op de RO gaat dit een naar aspect worden.

 

 

6. ’s Gravenzande. Heeft een enkel molentje van 3kW vlak bij andere huizen toegestaan. Er ligt een bezwaar bij de Raad van State.

 

 

7. Oostflakkee. Daar zijn grootse plannen: 105 MW als speerpunt voor de provincie Zuid-Holland. De plannen zijn nog in een prenataal stadium. Op 28 januari is daar een succesvolle discussieavond geweest.

 

 

8. Kollummerland. Er is daar veel verzet en dat heeft geleid tot zetelverlies van het CDA in de gemeente bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de Groningse gemeente Zuidhorn maakt bezwaar tegen het plan. Er zit een fout in de voorlichting aan de omwonenden. Er wordt gesproken over windmolens met een piekhoogte van 120 meter en een vermogen van 3.6 tot 4 MW. Dat is onmogelijk. Molens van een dergelijk groot vermogen (zie het plan in Urk) zijn ongeveer 200 meter hoog.De gemeente zegt hiervan niet op de hoogte te zijn.: