Geachte sympathisanten van het NKPW,

De afgelopen dagen hebben velen onder u zich met ons ingezet om Tweede Kamerleden ervan te overtuigen dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met de nieuwe geluidsregels voor windturbines een slechte maatregel is, die er alleen maar voor dient om de belemmeringen voor windturbines op land weg te nemen.

 

Helaas hebben deze inspanningen niet tot het gewenste resultaat geleid. 

 

Vorige week is de AMvB door de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu geaccepteerd. Met uitzondering van SP, SGP en PVV, steunde de commissie staatssecretaris Atsma (CDA) in zijn oordeel dat het hier om een goede regeling gaat, en dat de nieuwe geluidnorm niet soepeler is dan de oude. Dit ondanks de uitkomst van de mede door dezelfde Kamercommissie (toen Commissie voor VROM geheten) georganiseerde hoorzitting van 7 oktober, waarin alle uitgenodigde deskundigen, ook die uit de windturbinesector, zeiden dat de AMvB de normen verruimt. De VVD hield haar kritiek van de afgelopen 1½ jaar binnenboord, vergat haar verkiezingsbeloften, en ging door de knieën voor het CDA dat hoe dan ook de plannen voor Urk/Noordoostpolder gerealiseerd wil zien. Zonder de nieuwe normen is dit park immers onmogelijk.

De uitkomst betekent een onverwachte en forse tegenvaller. Er waren slechts dertig Kamerleden nodig om af te dwingen dat deze vergaande verandering van de regels bij wet geregeld wordt. Dit is niet gebeurd omdat de steun van de VVD ontbrak.

Het zal er de komende tijd niet eenvoudiger op worden om ons tegen windturbineplannen in het land te verzetten. Temeer omdat er ook de Crisis- en herstelwet ligt waarmee de provincies windturbineplannen vanaf 5 MW kunnen doordrukken die door gemeentes zijn afgewezen.

Het ligt in de bedoeling deze Crisis- en herstelwet definitief te maken. Daarbij zou ter sprake dienen te komen dat windturbines op oneigenlijke gronden in deze wet zijn opgenomen. Deze wet is namelijk ingesteld om economisch herstel te bevorderen, maar in Nederland wordt geen windmolen gebouwd. Op zijn minst zou de kamer kunnen vragen de 5MW grens te verhogen tot het vermogensniveau van grote turbineparken in de Noordzee, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was.

Namens het NKPW, 19 december 2010.

J.H.F. Jansen (voorzitter)